လင္း လင္း လင္း လင္း

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 16-02-2016
အဆင့္ 22,549 အမွတ္ေပါင္း 90
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 776 ႏိုင္ပြဲ 326 ႐ႈံးပြဲ 427 သေရပြဲ 23

လင္း လင္း နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Ko Thant 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
2 ႐ႈံး Ko Thant 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
3 ႐ႈံး Sein Aung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
4 ႏုိင္ Winwin Seinsein 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
5 ႐ႈံး Maung Maung Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
6 ႐ႈံး Maung Maung Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
7 ႐ႈံး Maung Maung Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
8 ႐ႈံး Maung Maung Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
10 ႏုိင္ Zoon Zoon 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
11 ႐ႈံး Tun Lin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
12 ႐ႈံး Tun Lin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
13 ႐ႈံး Mg Tun Yin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
14 ႐ႈံး Mg Tun Yin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
15 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
16 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
17 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
18 ႐ႈံး U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
19 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
20 ႐ႈံး Olivier Lynn 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
21 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
22 ႐ႈံး Zoon Zoon 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
23 သေရ Zoon Zoon 0 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
24 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
25 သေရ Ko Shine 0 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Phyo Yan Kyaw 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
28 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
29 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 12-9-2018
30 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 12-9-2018
31 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 12-9-2018
32 ႐ႈံး Myatmoe Aung 2 မွတ္ 12-9-2018
33 ႏုိင္ Myatmoe Aung 2 မွတ္ 12-9-2018
34 ႏုိင္ Khunt Thu Aung 2 မွတ္ 12-9-2018
35 ႐ႈံး Lwin Maung 1 မွတ္ 12-9-2018
36 ႐ႈံး Lwin Maung 1 မွတ္ 12-9-2018
37 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 9-9-2018
38 ႏုိင္ Ivy Soe 1 မွတ္ 9-9-2018
39 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 9-9-2018
40 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ 9-9-2018
41 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ 9-9-2018
42 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 9-9-2018
43 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 9-9-2018
44 ႐ႈံး May Thanda Cho 1 မွတ္ 9-9-2018
45 ႐ႈံး ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 1 မွတ္ 9-9-2018
46 ႐ႈံး ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 1 မွတ္ 9-9-2018
47 ႐ႈံး ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 1 မွတ္ 9-9-2018
49 ႐ႈံး Kyawsan Win 1 မွတ္ 9-9-2018
50 ႏုိင္ Wai Phyo Lin 1 မွတ္ 8-9-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 12 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

ရရွိခဲ့တယ္ 17-12-2017

ဓား

ဓား

x 10 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 12-9-2018

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

ရရွိခဲ့တယ္ 17-2-2016