ဘုန္းလေရာင္ ဘုန္းလေရာင္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 31-01-2016
အဆင့္ 308 အမွတ္ေပါင္း 214
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 10,116 ႏိုင္ပြဲ 4,561 ႐ႈံးပြဲ 5,294 သေရပြဲ 261

ဘုန္းလေရာင္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ မေန႕က
2 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ မေန႕က
3 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ မေန႕က
4 ႐ႈံး Mar Po Lo 3 မွတ္ မေန႕က
5 ႏုိင္ Phoe Tha Kyar 3 မွတ္ မေန႕က
6 ႏုိင္ Phoe Tha Kyar 3 မွတ္ မေန႕က
7 ႏုိင္ Phoe Tha Kyar 3 မွတ္ မေန႕က
8 ႏုိင္ Phoe Tha Kyar 3 မွတ္ မေန႕က
9 ႐ႈံး Maung Maung Lay 3 မွတ္ မေန႕က
10 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ မေန႕က
11 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ မေန႕က
12 ႐ႈံး Maung Maung Lay 2 မွတ္ မေန႕က
13 ႐ႈံး Maung Maung Lay 3 မွတ္ မေန႕က
14 ႐ႈံး Maung Maung Lay 3 မွတ္ မေန႕က
15 ႏုိင္ Thein 2 မွတ္ မေန႕က
16 ႐ႈံး Thein 3 မွတ္ မေန႕က
17 ႏုိင္ Thein 2 မွတ္ မေန႕က
18 ႏုိင္ Thein 2 မွတ္ မေန႕က
19 ႏုိင္ Bo Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
20 ႏုိင္ Nyein Chan 1 မွတ္ မေန႕က
21 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
22 ႐ႈံး Ko Than 2 မွတ္ 11-9-2018
23 ႐ႈံး U Moe Kyaw 3 မွတ္ 3-9-2018
24 ႐ႈံး U Moe Kyaw 3 မွတ္ 3-9-2018
25 သေရ U Moe Kyaw 0 မွတ္ 3-9-2018
26 ႏုိင္ Ivy Soe 1 မွတ္ 23-8-2018
27 ႏုိင္ Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 23-8-2018
28 ႏုိင္ Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 23-8-2018
29 ႏုိင္ Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 23-8-2018
30 ႏုိင္ Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 23-8-2018
31 ႏုိင္ Phyo Yan Kyaw 1 မွတ္ 23-8-2018
32 ႏုိင္ Myatmoeaung Myatmoeaung 2 မွတ္ 23-8-2018
33 ႏုိင္ Myatmoeaung Myatmoeaung 2 မွတ္ 23-8-2018
34 ႏုိင္ Myatmoeaung Myatmoeaung 2 မွတ္ 23-8-2018
35 ႏုိင္ Thu Thu Kha 3 မွတ္ 23-8-2018
36 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ 23-8-2018
37 ႐ႈံး Dnine Dnine 2 မွတ္ 23-8-2018
38 ႏုိင္ Yaryu Sid Kalggyi 1 မွတ္ 23-8-2018
39 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-8-2018
40 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-8-2018
41 ႏုိင္ Ko Zaing 2 မွတ္ 23-8-2018
42 ႏုိင္ စုစုလင္း အိေပ်ာ့ 1 မွတ္ 22-8-2018
43 ႏုိင္ စုစုလင္း အိေပ်ာ့ 1 မွတ္ 22-8-2018
44 ႏုိင္ စုစုလင္း အိေပ်ာ့ 1 မွတ္ 22-8-2018
45 ႐ႈံး May Thanda Cho 2 မွတ္ 22-8-2018
46 ႐ႈံး May Thanda Cho 2 မွတ္ 22-8-2018
47 ႐ႈံး May Thanda Cho 2 မွတ္ 22-8-2018
48 ႐ႈံး Min Lay Min Lay 2 မွတ္ 22-8-2018
50 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 22-8-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 182 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 2-2-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 13 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3-9-2018

ဓား

ဓား

x 162 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ မေန႕က

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 15-8-2018