ဘုန္းလေရာင္ ဘုန္းလေရာင္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 31-01-2016
အဆင့္ 532 အမွတ္ေပါင္း 158
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 10,042 ႏိုင္ပြဲ 4,507 ႐ႈံးပြဲ 5,276 သေရပြဲ 259

ဘုန္းလေရာင္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး May Thanda Cho 2 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
2 ႐ႈံး Ivy Soe 2 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
3 ႐ႈံး အာ ကာ 2 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
4 ႐ႈံး အာ ကာ 2 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
6 ႐ႈံး San Paw 2 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
7 ႐ႈံး Zin Phyo 2 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ Kyaw Oo 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
10 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
11 ႐ႈံး York Lay 2 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
12 ႏုိင္ Phyo Min 1 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး Min Htet Soe 2 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
14 ႏုိင္ Min Htet Soe 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
15 ႏုိင္ Min Htet Soe 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ Min Htet Soe 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
18 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
19 ႏုိင္ Nyi Min Hlaing 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
20 ႏုိင္ Thu Thu Kha 3 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
21 ႏုိင္ Thu Thu Kha 3 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
22 ႏုိင္ Phyo Yan Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
23 ႐ႈံး Kozaw Kozaw 2 မွတ္ မေန႕က
24 ႏုိင္ Kozaw Kozaw 1 မွတ္ မေန႕က
25 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ မေန႕က
26 ႐ႈံး Thant Zin 2 မွတ္ မေန႕က
27 ႐ႈံး Thant Zin 2 မွတ္ မေန႕က
28 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
29 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Brave Lion 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Mg Mg 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
37 ႐ႈံး Mg Mg 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
38 ႐ႈံး Mg Mg 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
39 ႐ႈံး Mg Mg 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Mg Mg 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ Yin aung 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ Aye Chan Min 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
44 ႐ႈံး Aung Aung 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
45 ႐ႈံး Kyaw Aye Lwin 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
46 ႐ႈံး Min Htet 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
47 ႐ႈံး Min Htet 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
49 ႐ႈံး Nay Myo 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
50 ႐ႈံး Nay Myo 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 177 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 2-2-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 11 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 159 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 10 နာရီအၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 6 ရက္အၾကာက