အ ေတြး သစ္ အ ေတြး သစ္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 09-10-2018
အဆင့္ 456 အမွတ္ေပါင္း 177
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 45 ႏိုင္ပြဲ 38 ႐ႈံးပြဲ 5 သေရပြဲ 2

အ ေတြး သစ္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး အာ ကာ 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
2 သေရ အာ ကာ 0 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ Kyaw Tun Kyaw Tun 1 မွတ္ 18 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ Kyaw Tun Kyaw Tun 1 မွတ္ 18 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ မေန႕က
8 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ မေန႕က
9 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ မေန႕က
10 ႏုိင္ Nyan Aung 1 မွတ္ မေန႕က
11 ႏုိင္ Lwin Maung 3 မွတ္ မေန႕က
12 ႏုိင္ Lwin Maung 3 မွတ္ မေန႕က
13 ႏုိင္ Lwin Maung 3 မွတ္ မေန႕က
14 ႐ႈံး Phyolin 2 မွတ္ မေန႕က
15 ႏုိင္ Mg Tun Yin 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ Mg Tun Yin 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
17 သေရ Tinoo Tinoo 0 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Sannakuumay Naing 4 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
19 ႐ႈံး Ishq Anna 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Dingrin Kum San 6 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
21 ႏုိင္ San Paw 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
22 ႏုိင္ Zaw Win Lay 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Zaw Win Lay 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Ko Thu Taw 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
26 ႐ႈံး KoKo Lusoe 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
27 ႐ႈံး KoKo Lusoe 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ Okkar Lay 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Kozaw Kozaw 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ Ko Than 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
37 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ko Gyi Ko Gyi 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
39 ႏုိင္ Mg Tun Yin 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Mg Tun Yin 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Mg Tun Yin 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ Win Kyaw 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ Zaw Win Lay 3 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Waiyan Waiyan 4 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 5 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 14 နာရီအၾကာက

ဓား

ဓား

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 3 ရက္အၾကာက