မမ ေနေန မမ ေနေန

Chit Kaung နဲ႕ ကစားမယ္။ (ၾကည့္မယ္)
မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 03-08-2018
အဆင့္ 515 အမွတ္ေပါင္း 165
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 684 ႏိုင္ပြဲ 453 ႐ႈံးပြဲ 226 သေရပြဲ 5

မမ ေနေန နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 7 မိနစ္အၾကာ
2 ႐ႈံး Ko Ko 2 မွတ္ 21 မိနစ္အၾကာ
3 ႏုိင္ Ko Ko 1 မွတ္ 37 မိနစ္အၾကာ
4 ႐ႈံး Saw Sawarnold 2 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
5 ႐ႈံး Mg Mg 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
6 ႐ႈံး Tayar Pwagyi 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
7 ႐ႈံး Mg Mg 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
8 ႐ႈံး Chit Kaung 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
9 ႐ႈံး Chit Kaung 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
10 ႐ႈံး Min Tun 2 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
12 ႐ႈံး Chue 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး Min Htet 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
14 ႐ႈံး Min Htet 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
15 ႐ႈံး Min Htet 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
16 ႐ႈံး Min Htet 2 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
17 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
18 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
19 ႏုိင္ Winwin Seinsein 2 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
20 ႏုိင္ Hnin Thwe 1 မွတ္ မေန႕က
21 ႏုိင္ Hnin Thwe 1 မွတ္ မေန႕က
22 ႐ႈံး Aung Aung 2 မွတ္ မေန႕က
23 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ မေန႕က
24 ႐ႈံး Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ မေန႕က
25 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ မေန႕က
26 ႐ႈံး Aung Aung 2 မွတ္ မေန႕က
27 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ မေန႕က
28 ႐ႈံး ဘဝ သမားေလး 2 မွတ္ မေန႕က
29 ႐ႈံး San Paw 2 မွတ္ မေန႕က
30 ႐ႈံး ခ်က္ဘုရင္ 2 မွတ္ မေန႕က
31 ႏုိင္ ေနမင္ 1 မွတ္ မေန႕က
32 ႏုိင္ Scossor Scossor 1 မွတ္ မေန႕က
33 ႏုိင္ ခ်က္ဘုရင္ 1 မွတ္ မေန႕က
34 ႏုိင္ ခ်က္ဘုရင္ 1 မွတ္ မေန႕က
35 ႏုိင္ ခ်က္ဘုရင္ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Min Tun 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
39 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
42 ႐ႈံး Chit Kaung 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ Han Lin Oo 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ Ko Kyaw 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
47 ႏုိင္ Kyaw Win Thu 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ Kyaw Win Thu 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
49 ႐ႈံး Kyaw Win Thu 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
50 ႏုိင္ Kyaw Win Thu 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 34 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 4 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 28 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 16 နာရီအၾကာက