အဲဏီ အဲဏီ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 27-05-2018
အဆင့္ 84 အမွတ္ေပါင္း 405
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 909 ႏိုင္ပြဲ 680 ႐ႈံးပြဲ 203 သေရပြဲ 26

အဲဏီ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ Ko Zaing 1 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ Ko Zaing 1 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ Libra Zaw 6 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
7 ႐ႈံး Aungkoko Latt 4 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ Aungkoko Latt 3 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
10 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Ko Khaing 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
14 ႏုိင္ Kyipyar 1 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
15 ႐ႈံး Pearl Diamond 4 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
16 ႐ႈံး Myo Nyunt Taxi 4 မွတ္ 18 နာရီအၾကာက
17 ႐ႈံး Myo Nyunt Taxi 4 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
18 ႐ႈံး Hnin HninWai 5 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
19 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
20 ႏုိင္ ေလေျပ 2 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
21 ႐ႈံး ေလေျပ 5 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
22 ႏုိင္ ေလေျပ 1 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
23 ႏုိင္ ေလေျပ 1 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
24 ႏုိင္ MaHar 2 မွတ္ 21 နာရီအၾကာက
25 ႐ႈံး Winwin Seinsein 5 မွတ္ 21 နာရီအၾကာက
26 ႏုိင္ Winwin Seinsein 1 မွတ္ 21 နာရီအၾကာက
27 ႐ႈံး Hnin HninWai 5 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
28 ႏုိင္ Mahar Kyaw 1 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
29 ႏုိင္ Winwin Seinsein 2 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
30 ႐ႈံး U Aung Linn Tun 5 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
31 ႐ႈံး U Aung Linn Tun 5 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
32 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 23 နာရီအၾကာက
33 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ 23 နာရီအၾကာက
34 ႏုိင္ Winwin Seinsein 2 မွတ္ 23 နာရီအၾကာက
35 သေရ Hnin HninWai 0 မွတ္ မေန႕က
36 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ မေန႕က
37 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ မေန႕က
38 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ မေန႕က
39 ႏုိင္ ဂ်င္း ေကာင္ 2 မွတ္ မေန႕က
40 ႏုိင္ ဂ်င္း ေကာင္ 2 မွတ္ မေန႕က
41 ႏုိင္ ဂ်င္း ေကာင္ 2 မွတ္ မေန႕က
42 ႏုိင္ Chess Man 1 မွတ္ မေန႕က
43 ႏုိင္ Chess Man 1 မွတ္ မေန႕က
44 ႏုိင္ Chess Man 1 မွတ္ မေန႕က
45 ႏုိင္ Chess Man 1 မွတ္ မေန႕က
46 ႏုိင္ Chess Man 1 မွတ္ မေန႕က
47 ႏုိင္ ဂ်င္း ေကာင္ 2 မွတ္ မေန႕က
48 ႏုိင္ ဂ်င္း ေကာင္ 2 မွတ္ မေန႕က
49 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 4 မွတ္ မေန႕က
50 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 4 မွတ္ မေန႕က

ဆုတံဆိပ္ ( 60 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 15 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 22 နာရီအၾကာက

ဓား

ဓား

x 38 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 15 နာရီအၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက