ေလေျပ ေလေျပ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 23-05-2018
အဆင့္ 1,107 အမွတ္ေပါင္း 104
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 118 ႏိုင္ပြဲ 44 ႐ႈံးပြဲ 71 သေရပြဲ 3

ေလေျပ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး MaHar 2 မွတ္ 1 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
4 ႐ႈံး ေကေအ တီ 2 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
6 ႐ႈံး ေကေအ တီ 2 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ Tun Lin 4 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
10 ႐ႈံး အဲဏီ 2 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ အဲဏီ 5 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
12 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
14 ႏုိင္ U Aung Linn Tun 2 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
15 ႐ႈံး Min Min 1 မွတ္ 21 နာရီအၾကာက
16 ႐ႈံး Saw Htat 1 မွတ္ မေန႕က
17 သေရ U Gyi Mg 0 မွတ္ မေန႕က
18 ႏုိင္ Sainaw Kham 1 မွတ္ မေန႕က
19 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
20 ႐ႈံး Ye Pyay 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Myolinn Naing 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
26 ႏုိင္ Myolinn Naing 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
27 ႐ႈံး Myolinn Naing 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
29 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
30 ႐ႈံး Ko Zaing 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ MaHar 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Min Tun 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
36 ႐ႈံး Ba Gyi Maung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
37 ႐ႈံး Ba Gyi Maung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
39 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
40 ႐ႈံး Nyi Hein 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
42 ႐ႈံး Apyone Lay 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
43 သေရ Apyone Lay 0 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
44 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
45 ႐ႈံး Ko Pauk 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
46 ႐ႈံး Ko Pauk 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
47 ႐ႈံး Ko Pauk 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ Ko Pauk 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
49 ႐ႈံး Ko Pauk 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
50 ႐ႈံး Ko Pauk 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 2 ) ခု

ဓား

ဓား

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 ရက္အၾကာက