ေလေျပ ေလေျပ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 23-05-2018
အဆင့္ 24,022 အမွတ္ေပါင္း 57
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 396 ႏိုင္ပြဲ 137 ႐ႈံးပြဲ 247 သေရပြဲ 12

ေလေျပ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Islam Boy Lay 1 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Islam Boy Lay 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
3 ႐ႈံး Islam Boy Lay 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ Islam Boy Lay 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ Islam Boy Lay 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
6 ႐ႈံး Islam Boy Lay 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
7 ႐ႈံး Islam Boy Lay 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
8 ႐ႈံး Islam Boy Lay 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
9 ႐ႈံး Moetain 1 မွတ္ မေန႕က
10 ႏုိင္ Moetain 2 မွတ္ မေန႕က
11 ႐ႈံး Thu Thu Kha 1 မွတ္ မေန႕က
12 ႏုိင္ Sai Sai 6 မွတ္ မေန႕က
13 ႐ႈံး Lay Wityee 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
14 ႐ႈံး Lay Wityee 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
15 ႏုိင္ Lay Wityee 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ Lay Wityee 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
17 ႐ႈံး Hein Rkar Thaw Hla 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
18 ႐ႈံး Hen Ry 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
19 ႐ႈံး Ko Phoe Nyan 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
20 ႐ႈံး Ko Phoe Nyan 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
21 ႐ႈံး Hen Ry 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ AluminiumCity Aluminiu... 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
30 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
31 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
33 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
34 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
35 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႏုိင္ Zoon Zoon 4 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႐ႈံး Min Tun 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
41 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ အဲဏီ 4 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
43 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ Bobo Swe 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Bobo Swe 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
46 ႏုိင္ Bobo Swe 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
49 သေရ Chit Kaung 0 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
50 ႐ႈံး Min Zaw Hlaing 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 4 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

ရရွိခဲ့တယ္ 25-6-2018

ဓား

ဓား

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 အပတ္အၾကာက