ေလေျပ ေလေျပ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 23-05-2018
အဆင့္ 24,304 အမွတ္ေပါင္း 37
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 674 ႏိုင္ပြဲ 234 ႐ႈံးပြဲ 426 သေရပြဲ 14

ေလေျပ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
2 ႏုိင္ Min Tun 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
3 ႐ႈံး မမ ေနေန 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
4 ႐ႈံး မမ ေနေန 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
5 ႐ႈံး မမ ေနေန 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
6 ႐ႈံး Good Follow Bets 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
7 ႐ႈံး Good Follow Bets 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
9 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
10 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
11 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
12 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
13 ႏုိင္ Ag Soe 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
14 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
15 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
16 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
17 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
18 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
19 ႐ႈံး Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
20 ႐ႈံး Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
21 ႐ႈံး Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
22 ႐ႈံး Zoon Zoon 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ Gar Gar 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
24 ႐ႈံး Notable Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
25 ႐ႈံး U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
27 ႐ႈံး U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Win Kyaw 4 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ Win Kyaw 4 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
30 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
31 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
33 ႐ႈံး Thu Thu Kha 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ Ag Soe 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
35 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႏုိင္ Kyaw Win Thu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႏုိင္ Lu Luu 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႐ႈံး Lu Luu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
41 သေရ Lu Luu 0 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႐ႈံး Lu Luu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
43 ႐ႈံး Lu Luu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
44 ႐ႈံး Chess Sayar 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
45 ႐ႈံး Chess Sayar 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Tin Win 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
47 ႐ႈံး Tin Win 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
48 ႐ႈံး Kwee Phyo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႐ႈံး Kwee Phyo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႐ႈံး Min Ko Ko 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 8 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 8-9-2018

ဓား

ဓား

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက