ေယာနသံ ထြန္း ေယာနသံ ထြန္း

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 17-05-2018
အဆင့္ 19,227 အမွတ္ေပါင္း 97
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 9 ႏိုင္ပြဲ 3 ႐ႈံးပြဲ 6 သေရပြဲ 0

ေယာနသံ ထြန္း နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Thu Thu Kha 1 မွတ္ 18-5-2018
2 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 18-5-2018
3 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 18-5-2018
4 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 18-5-2018
5 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 17-5-2018
6 ႐ႈံး Aung Gyi 1 မွတ္ 17-5-2018
7 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 17-5-2018
8 ႐ႈံး ဖလန္းဖလန္း 1 မွတ္ 17-5-2018
9 ႐ႈံး ရႈမ၀ 1 မွတ္ 17-5-2018

ဆုတံဆိပ္

မည္သည့္ ဆုတံဆိပ္မွ် မရွိပါ။