ေယာနသံ ထြန္း ေယာနသံ ထြန္း

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 17-05-2018
အဆင့္ 19,081 အမွတ္ေပါင္း 97
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 9 ႏိုင္ပြဲ 3 ႐ႈံးပြဲ 6 သေရပြဲ 0

ေယာနသံ ထြန္း နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Thu Thu Kha 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
2 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
3 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
4 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
5 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
6 ႐ႈံး Aung Gyi 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
7 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
9 ႐ႈံး ရႈမ၀ 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္

မည္သည့္ ဆုတံဆိပ္မွ် မရွိပါ။