ေမာင္ေမာင္လတ္ ေမာင္ေမာင္လတ္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 11-04-2018
အဆင့္ 843 အမွတ္ေပါင္း 116
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 262 ႏိုင္ပြဲ 140 ႐ႈံးပြဲ 108 သေရပြဲ 14

ေမာင္ေမာင္လတ္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Brave Lion 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
2 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
3 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
4 ႏုိင္ Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
5 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
6 ႏုိင္ Min Zaw Hlaing 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
7 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
8 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
9 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
10 ႏုိင္ Aung Gyi 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
11 ႏုိင္ Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
12 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
13 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
14 ႏုိင္ San Paw 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
15 ႐ႈံး Aung Htet 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
16 ႐ႈံး Aung Htet 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
17 ႐ႈံး Aung Htet 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
18 ႏုိင္ Aung Htet 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
19 ႐ႈံး Kyaw Lin Tun 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
20 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
21 ႐ႈံး Tun Thein 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
22 ႏုိင္ Ko Than 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ Phyo Wai Oo 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ Phyo Wai Oo 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
25 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
26 ႐ႈံး U Moe Kyaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Bo Kyaw 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
30 ႏုိင္ Saw Nadi 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
31 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
33 ႐ႈံး Phoe Tha Kyar 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ ဒသ ဂီရိ 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
35 ႏုိင္ ဒသ ဂီရိ 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ Mahar Kyaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
37 ႏုိင္ Mahar Kyaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး Sai Sai 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
39 ႐ႈံး Sai Sai 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
40 ႐ႈံး Sai Sai 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
41 သေရ Dingrin Kum San 0 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Ag Soe 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ Ag Soe 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
44 ႐ႈံး Nay Linn 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Yupa Kyaw 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
46 ႏုိင္ Yupa Kyaw 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
50 သေရ Nay Linn 0 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 9 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

ရရွိခဲ့တယ္ 3 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက