ေမာင္ေမာင္လတ္ ေမာင္ေမာင္လတ္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 11-04-2018
အဆင့္ 1,573 အမွတ္ေပါင္း 101
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 185 ႏိုင္ပြဲ 91 ႐ႈံးပြဲ 82 သေရပြဲ 12

ေမာင္ေမာင္လတ္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Thura Kyaw Nyein 2 မွတ္ မေန႕က
2 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
3 ႏုိင္ လင္းခ သူရ 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
4 ႐ႈံး Nyi Hein 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
5 ႐ႈံး Pearl Diamond 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
7 ႏုိင္ Mahar Kyaw 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
8 ႏုိင္ U Gyi Mg 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
9 ႐ႈံး Ko Htun Kyaw 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
10 ႐ႈံး Libra Zaw 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
11 ႐ႈံး Ko Htun Kyaw 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
12 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
13 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
14 ႐ႈံး Is Soe Minthein 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
15 ႐ႈံး Yinkhat Pan 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
16 ႐ႈံး Yinkhat Pan 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
17 ႐ႈံး Yinkhat Pan 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
18 ႏုိင္ Ko Phoe Nyan 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
19 ႐ႈံး Thief-faker Shifor 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
20 ႏုိင္ Thief-faker Shifor 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
21 သေရ San Paw 0 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
22 ႐ႈံး San Paw 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ Lin Linn 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
25 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Aung Gyi 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
28 ႐ႈံး Aung Gyi 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ Moetain 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
30 ႐ႈံး U Gyi Mg 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
31 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
32 ႏုိင္ Ko Ko 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
33 ႐ႈံး Chail Mhoon Thi 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ Ko Phoe Nyan 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
35 ႏုိင္ Kyaw Kyaw Aung 3 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ Moetain 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး Arr Thit 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး Arr Thit 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
39 ႏုိင္ Arr Thit 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
40 ႐ႈံး Arr Thit 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
41 ႐ႈံး Min Kaung San 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
42 ႐ႈံး Mamalay Lay 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
43 ႐ႈံး Mamalay Lay 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ Mamalay Lay 2 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
45 ႐ႈံး Kyaw Kyaw Aung 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Kyaw Swar 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Kyaw Swar 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
48 ႐ႈံး Min Min Oo 2 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 4 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 5 ) ခု

ဓား

ဓား

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 17-4-2018