ဖလန္းဖလန္း ဖလန္းဖလန္း

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 08-04-2018
အဆင့္ 161 အမွတ္ေပါင္း 287
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,031 ႏိုင္ပြဲ 653 ႐ႈံးပြဲ 358 သေရပြဲ 20

ဖလန္းဖလန္း နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ မေန႕က
2 ႐ႈံး Zoon Zoon 3 မွတ္ မေန႕က
3 ႐ႈံး Zoon Zoon 3 မွတ္ မေန႕က
4 ႐ႈံး Nwewahhlaing Wah 3 မွတ္ မေန႕က
5 ႏုိင္ Nwewahhlaing Wah 1 မွတ္ မေန႕က
6 ႏုိင္ Nwewahhlaing Wah 1 မွတ္ မေန႕က
7 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ မေန႕က
8 ႏုိင္ Ye Pyay 1 မွတ္ မေန႕က
9 ႏုိင္ Ye Pyay 1 မွတ္ မေန႕က
10 ႏုိင္ Ye Pyay 1 မွတ္ မေန႕က
11 ႏုိင္ Sezy Sparrow 2 မွတ္ မေန႕က
12 ႐ႈံး Nan San 3 မွတ္ မေန႕က
13 ႐ႈံး Nan San 3 မွတ္ မေန႕က
14 ႐ႈံး Libra Zaw 3 မွတ္ မေန႕က
15 ႏုိင္ မယ္မဒီ 1 မွတ္ မေန႕က
16 ႏုိင္ မယ္မဒီ 1 မွတ္ မေန႕က
17 ႐ႈံး NO Kia 3 မွတ္ မေန႕က
18 ႐ႈံး Aung Bu 3 မွတ္ မေန႕က
19 ႐ႈံး Aung Bu 4 မွတ္ မေန႕က
20 ႐ႈံး Aung Bu 4 မွတ္ မေန႕က
21 ႐ႈံး Aung Bu 4 မွတ္ မေန႕က
22 ႐ႈံး Aung Bu 4 မွတ္ မေန႕က
23 ႐ႈံး Aung Bu 4 မွတ္ မေန႕က
24 ႐ႈံး Aung Bu 4 မွတ္ မေန႕က
25 ႐ႈံး Aung Bu 4 မွတ္ မေန႕က
26 ႏုိင္ Naung Diamond Crystal 1 မွတ္ မေန႕က
27 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ မေန႕က
28 ႐ႈံး REGULAR 4 မွတ္ မေန႕က
29 ႏုိင္ Ye Pyay 1 မွတ္ မေန႕က
30 ႏုိင္ Ye Pyay 1 မွတ္ မေန႕က
31 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ Hen Ry 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Hen Ry 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
35 ႐ႈံး Hen Ry 4 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
36 ႐ႈံး Hen Ry 4 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
37 ႏုိင္ Hen Ry 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ လင္းခ သူရ 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
39 ႏုိင္ လင္းခ သူရ 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ လင္းခ သူရ 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
42 ႐ႈံး Mar Po Lo 4 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
43 ႐ႈံး Mar Po Lo 4 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
45 ႐ႈံး Mar Po Lo 4 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
47 ႏုိင္ ThuRa Chelsea 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ ThuRa Chelsea 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ ThuRa Chelsea 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
50 ႏုိင္ ThuRa Chelsea 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 54 ) ခု

တင့္ကား

တင့္ကား

ရရွိခဲ့တယ္ 4 ရက္အၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 42 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ မေန႕က

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက