ဖလန္းဖလန္း ဖလန္းဖလန္း

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 08-04-2018
အဆင့္ 182 အမွတ္ေပါင္း 284
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,069 ႏိုင္ပြဲ 675 ႐ႈံးပြဲ 374 သေရပြဲ 20

ဖလန္းဖလန္း နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Thu Thu Kha 3 မွတ္ 28-5-2018
2 ႏုိင္ Myothet Naing 2 မွတ္ 26-5-2018
3 ႏုိင္ Kyaw Thulwin 1 မွတ္ 26-5-2018
4 ႏုိင္ Kyaw Thulwin 2 မွတ္ 26-5-2018
5 ႐ႈံး Kyaw Thulwin 3 မွတ္ 26-5-2018
6 ႏုိင္ Kyaw Thulwin 1 မွတ္ 26-5-2018
7 ႏုိင္ Ko Than 1 မွတ္ 26-5-2018
8 ႏုိင္ Bill Gate 2 မွတ္ 26-5-2018
9 ႏုိင္ Bill Gate 2 မွတ္ 26-5-2018
10 ႐ႈံး Bill Gate 3 မွတ္ 26-5-2018
11 ႏုိင္ Bill Gate 2 မွတ္ 26-5-2018
12 ႐ႈံး Thura Htun 3 မွတ္ 26-5-2018
13 ႏုိင္ Thura Htun 2 မွတ္ 26-5-2018
14 ႏုိင္ ရဲ ေက်ာ္ စြာ 1 မွတ္ 26-5-2018
15 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 25-5-2018
16 ႐ႈံး ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 25-5-2018
17 ႐ႈံး ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 25-5-2018
18 ႐ႈံး ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 25-5-2018
19 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ 25-5-2018
20 ႐ႈံး Hnin HninWai 3 မွတ္ 25-5-2018
21 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ 25-5-2018
22 ႐ႈံး ေဝ ျမင့္ ေဇာ္ 3 မွတ္ 25-5-2018
23 ႏုိင္ Khunt Thu Aung 2 မွတ္ 25-5-2018
24 ႐ႈံး Lin Lin 3 မွတ္ 24-5-2018
25 ႏုိင္ Khun Thit TunAung 8 မွတ္ 24-5-2018
26 ႐ႈံး Khun Thit TunAung 3 မွတ္ 24-5-2018
27 ႐ႈံး Khun Thit TunAung 3 မွတ္ 24-5-2018
28 ႐ႈံး Zaw Win 3 မွတ္ 24-5-2018
29 ႏုိင္ Kasparov Karpov 2 မွတ္ 24-5-2018
30 ႏုိင္ ေလေျပ 1 မွတ္ 24-5-2018
31 ႐ႈံး Kasparov Karpov 3 မွတ္ 24-5-2018
32 ႏုိင္ Kasparov Karpov 1 မွတ္ 24-5-2018
33 ႏုိင္ Kasparov Karpov 2 မွတ္ 24-5-2018
34 ႐ႈံး Aye Chan 3 မွတ္ 24-5-2018
35 ႏုိင္ Aye Chan 2 မွတ္ 24-5-2018
36 ႏုိင္ Aye Chan 2 မွတ္ 24-5-2018
37 ႐ႈံး Zarni Minthar 3 မွတ္ 24-5-2018
38 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ 24-5-2018
39 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 22-5-2018
40 ႐ႈံး Zoon Zoon 3 မွတ္ 22-5-2018
41 ႐ႈံး Zoon Zoon 3 မွတ္ 22-5-2018
42 ႐ႈံး Nwewahhlaing Wah 3 မွတ္ 22-5-2018
43 ႏုိင္ Nwewahhlaing Wah 1 မွတ္ 22-5-2018
44 ႏုိင္ Nwewahhlaing Wah 1 မွတ္ 22-5-2018
45 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ 22-5-2018
46 ႏုိင္ Ye Pyay 1 မွတ္ 22-5-2018
47 ႏုိင္ Ye Pyay 1 မွတ္ 22-5-2018
48 ႏုိင္ Ye Pyay 1 မွတ္ 22-5-2018
49 ႏုိင္ Sezy Sparrow 2 မွတ္ 22-5-2018
50 ႐ႈံး Nan San 3 မွတ္ 22-5-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 54 ) ခု

တင့္ကား

တင့္ကား

ရရွိခဲ့တယ္ 19-5-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 21-5-2018

ဓား

ဓား

x 42 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 22-5-2018

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 11-5-2018