ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 22-03-2018
အဆင့္ 196 အမွတ္ေပါင္း 274
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 5,246 ႏိုင္ပြဲ 3,479 ႐ႈံးပြဲ 1,635 သေရပြဲ 132

ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
5 ႐ႈံး Min Htet 3 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ Thu Thu Kha 3 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
8 ႐ႈံး Thu Thu Kha 3 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
9 ႐ႈံး Thu Thu Kha 3 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
10 ႐ႈံး Nyein Mg 3 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
11 ႐ႈံး Nyein Mg 3 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
12 ႐ႈံး Nyein Mg 3 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး Nyein Mg 3 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
14 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
15 ႏုိင္ Ko Htun Kyaw 2 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ Thant Zin 1 မွတ္ 18 နာရီအၾကာက
17 ႐ႈံး Thu Thu Kha 3 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
18 ႐ႈံး Thu Thu Kha 3 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
19 ႐ႈံး Thu Thu Kha 3 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
27 ႏုိင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္ မေန႕က
28 ႏုိင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္ မေန႕က
29 သေရ Ko Ko Aung 0 မွတ္ မေန႕က
30 ႏုိင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္ မေန႕က
31 ႏုိင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္ မေန႕က
32 ႏုိင္ Ko Ko Aung 3 မွတ္ မေန႕က
33 ႏုိင္ Ko Ko Aung 3 မွတ္ မေန႕က
34 ႐ႈံး Nyein Mg 3 မွတ္ မေန႕က
35 ႏုိင္ Nyein Mg 5 မွတ္ မေန႕က
36 ႐ႈံး Nyein Mg 3 မွတ္ မေန႕က
37 ႏုိင္ Bo Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
38 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 4 မွတ္ မေန႕က
39 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 4 မွတ္ မေန႕က
40 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 4 မွတ္ မေန႕က
41 ႐ႈံး Chue 3 မွတ္ မေန႕က
42 ႐ႈံး KoKo Lusoe 3 မွတ္ မေန႕က
44 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ U Phyo Min Khaing 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ San Paw 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
47 ႏုိင္ Tain Wah Maung 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ ခ်က္ဘုရင္ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
50 ႐ႈံး U Phyo Min Khaing 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 305 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 53 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 5 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 229 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ မေန႕က

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 14 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 6-8-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက