ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 22-03-2018
အဆင့္ 152 အမွတ္ေပါင္း 298
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 2,341 ႏိုင္ပြဲ 1,524 ႐ႈံးပြဲ 764 သေရပြဲ 53

ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

7 ႏုိင္ Kyawsan Win 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
8 ႐ႈံး Kyawsan Win 4 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ Kyawsan Win 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
10 ႏုိင္ Kyawsan Win 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
12 ႐ႈံး Kyawmgmgwin Sky 4 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး Kyawmgmgwin Sky 4 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
14 ႏုိင္ Kyawmgmgwin Sky 3 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
15 ႐ႈံး Kyawmgmgwin Sky 4 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ Kyawmgmgwin Sky 3 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
17 သေရ Kyawmgmgwin Sky 0 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
18 ႐ႈံး အဲဏီ 4 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
19 ႏုိင္ Ko Pauk 2 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
20 ႏုိင္ Ko Pauk 2 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
21 ႏုိင္ Ko Pauk 2 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
22 ႏုိင္ Htun Lin Aung 2 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
23 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
24 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
25 ႏုိင္ Myo Nyunt Taxi 5 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
26 ႏုိင္ Myo Nyunt Taxi 5 မွတ္ 18 နာရီအၾကာက
27 ႐ႈံး Tun Lin 3 မွတ္ 18 နာရီအၾကာက
28 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
29 ႐ႈံး Donald Chao 3 မွတ္ မေန႕က
30 ႐ႈံး Donald Chao 4 မွတ္ မေန႕က
31 ႏုိင္ Donald Chao 1 မွတ္ မေန႕က
32 ႏုိင္ Donald Chao 1 မွတ္ မေန႕က
33 ႏုိင္ Donald Chao 1 မွတ္ မေန႕က
34 ႏုိင္ Donald Chao 1 မွတ္ မေန႕က
35 ႏုိင္ Donald Chao 1 မွတ္ မေန႕က
36 ႏုိင္ Donald Chao 1 မွတ္ မေန႕က
37 ႐ႈံး JOJO 3 မွတ္ မေန႕က
38 ႏုိင္ Sky Heart 1 မွတ္ မေန႕က
39 ႏုိင္ Sky Heart 1 မွတ္ မေန႕က
40 ႐ႈံး Sky Heart 3 မွတ္ မေန႕က
41 ႏုိင္ San Paw 1 မွတ္ မေန႕က
42 ႏုိင္ San Paw 1 မွတ္ မေန႕က
43 ႐ႈံး Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
44 ႐ႈံး Ba Gyi Maung 4 မွတ္ မေန႕က
45 ႏုိင္ San Paw 1 မွတ္ မေန႕က
46 ႐ႈံး Myo Nyunt Taxi 4 မွတ္ မေန႕က
47 ႐ႈံး Myo Nyunt Taxi 4 မွတ္ မေန႕က
48 ႐ႈံး Myo Nyunt Taxi 4 မွတ္ မေန႕က
49 ႐ႈံး Myo Nyunt Taxi 4 မွတ္ မေန႕က
50 ႐ႈံး MaHar 4 မွတ္ မေန႕က

ဆုတံဆိပ္ ( 137 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 23 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ မေန႕က

ဓား

ဓား

x 108 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 16 နာရီအၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 26-3-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက