ကိုမင္း ကိုမင္း

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 26-02-2018
အဆင့္ 24,507 အမွတ္ေပါင္း -327
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 733 ႏိုင္ပြဲ 118 ႐ႈံးပြဲ 609 သေရပြဲ 6

ကိုမင္း နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Ko Soe 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
2 ႐ႈံး Ko Soe 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
3 ႐ႈံး Win Tun 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
4 ႐ႈံး Win Tun 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ မေန႕က
6 ႐ႈံး Nay Linn 1 မွတ္ မေန႕က
7 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ မေန႕က
8 ႐ႈံး ဦးရန္ၾကီး 1 မွတ္ မေန႕က
9 ႏုိင္ ဦးရန္ၾကီး 1 မွတ္ မေန႕က
10 ႐ႈံး U Moe Kyaw 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
11 ႐ႈံး Yan Aung Thu 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
12 ႐ႈံး Yu Ko Mka 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
13 ႐ႈံး Min Min Oo 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
14 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
15 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
16 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
17 ႐ႈံး Moezaw Myant 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
18 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
19 ႐ႈံး Ishq Anna 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
20 ႐ႈံး Justin Cole 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
21 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
22 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
23 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
24 ႐ႈံး Myatmoeaung Myatmoeaung 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
25 ႐ႈံး Thant Zin 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
26 ႐ႈံး Sun Moon 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
27 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႐ႈံး Aungkoko Latt 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
30 ႐ႈံး Aungkoko Latt 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
31 ႏုိင္ SoeThu Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး SoeThu Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
33 ႐ႈံး ပန္သစၥာ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
34 ႐ႈံး ပန္သစၥာ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
35 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး Aung Myo Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး Pearl Diamond 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႐ႈံး Pearl Diamond 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႐ႈံး Pearl Diamond 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
41 ႐ႈံး Thandar Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႐ႈံး Yan Gyi 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
45 ႐ႈံး Bobo Swe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Justin Cole 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
48 ႐ႈံး Justin Cole 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Yu Ko Mka 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 1 ) ခု

ဓား

ဓား

ရရွိခဲ့တယ္ 28-4-2018