ကိုမင္း ကိုမင္း

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 26-02-2018
အဆင့္ 24,629 အမွတ္ေပါင္း -394
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 832 ႏိုင္ပြဲ 132 ႐ႈံးပြဲ 694 သေရပြဲ 6

ကိုမင္း နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5-8-2018
2 ႐ႈံး Moezaw Myant 1 မွတ္ 5-8-2018
3 ႐ႈံး Moezaw Myant 1 မွတ္ 5-8-2018
4 ႐ႈံး Aung Gyi 1 မွတ္ 4-8-2018
5 ႐ႈံး Aung Gyi 1 မွတ္ 4-8-2018
6 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 4-8-2018
7 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 4-8-2018
8 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 4-8-2018
9 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 4-8-2018
10 ႐ႈံး Maung Maung Aung 1 မွတ္ 3-8-2018
11 ႏုိင္ Maung Maung Aung 1 မွတ္ 2-8-2018
12 ႏုိင္ U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ 2-8-2018
13 ႐ႈံး U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ 2-8-2018
14 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 1 မွတ္ 2-8-2018
15 ႐ႈံး Accer Hein 1 မွတ္ 2-8-2018
16 ႐ႈံး Ko Aung Aung 1 မွတ္ 1-8-2018
17 ႐ႈံး Ko Aung Aung 1 မွတ္ 1-8-2018
18 ႐ႈံး Min Zaw Hlaing 1 မွတ္ 1-8-2018
19 ႐ႈံး Min Zaw Hlaing 1 မွတ္ 1-8-2018
20 ႐ႈံး Kothan 1 မွတ္ 1-8-2018
21 ႐ႈံး Kothan 1 မွတ္ 1-8-2018
22 ႐ႈံး Kothan 1 မွတ္ 1-8-2018
23 ႐ႈံး Tin Win 1 မွတ္ 31-7-2018
24 ႐ႈံး Tin Win 1 မွတ္ 31-7-2018
25 ႐ႈံး Yan Aung Thu 1 မွတ္ 31-7-2018
26 ႐ႈံး Good Follow Bets 1 မွတ္ 31-7-2018
27 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 30-7-2018
28 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ 30-7-2018
29 ႐ႈံး Naing Aung 1 မွတ္ 30-7-2018
30 ႐ႈံး Libra Zaw 1 မွတ္ 29-7-2018
31 ႐ႈံး Thant Zin 1 မွတ္ 29-7-2018
32 ႐ႈံး Thant Zin 1 မွတ္ 29-7-2018
33 ႐ႈံး Thant Zin 1 မွတ္ 29-7-2018
34 ႐ႈံး Moezaw Myant 1 မွတ္ 29-7-2018
35 ႐ႈံး Waimoe M Ilias 1 မွတ္ 28-7-2018
36 ႐ႈံး ဒသ ဂီရိ 1 မွတ္ 28-7-2018
37 ႐ႈံး Aung Gyi 1 မွတ္ 28-7-2018
38 ႐ႈံး Saw Htat 1 မွတ္ 28-7-2018
39 ႐ႈံး Saw Htat 1 မွတ္ 28-7-2018
40 ႐ႈံး U Phyo Min Khaing 1 မွတ္ 27-7-2018
41 ႐ႈံး U Phyo Min Khaing 1 မွတ္ 27-7-2018
42 ႏုိင္ ေဝ ျမင့္ ေဇာ္ 1 မွတ္ 27-7-2018
43 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ 27-7-2018
44 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ 27-7-2018
45 ႐ႈံး Ko Htoo 1 မွတ္ 26-7-2018
46 ႐ႈံး Myothet Naing 1 မွတ္ 26-7-2018
47 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 25-7-2018
48 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 25-7-2018
49 ႐ႈံး Mg Mg 1 မွတ္ 25-7-2018
50 ႐ႈံး Maung Maung Lay 1 မွတ္ 25-7-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 1 ) ခု

ဓား

ဓား

ရရွိခဲ့တယ္ 28-4-2018