ပန္သစၥာ ပန္သစၥာ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 25-01-2018
အဆင့္ 241 အမွတ္ေပါင္း 229
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 511 ႏိုင္ပြဲ 342 ႐ႈံးပြဲ 161 သေရပြဲ 8

ပန္သစၥာ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Ealy Pain 3 မွတ္ 9 မိနစ္အၾကာ
2 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 20 မိနစ္အၾကာ
3 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 23 မိနစ္အၾကာ
4 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 33 မိနစ္အၾကာ
5 ႐ႈံး Kasparov Karpov 3 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ Kasparov Karpov 1 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ Minyan Hein 1 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ လင္းခ သူရ 2 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ Dir Ver 1 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
10 ႏုိင္ Lwin Maung 2 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Lwin Maung 2 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
12 ႐ႈံး Thu Thu Kha 3 မွတ္ မေန႕က
13 ႏုိင္ Thu Thu Kha 2 မွတ္ မေန႕က
14 ႐ႈံး Thu Thu Kha 3 မွတ္ မေန႕က
15 ႐ႈံး Nay Aye Cho 3 မွတ္ မေန႕က
16 ႐ႈံး San Paw 3 မွတ္ မေန႕က
17 ႐ႈံး Kyawmgmgwin Sky 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
18 ႐ႈံး Kyawmgmgwin Sky 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
19 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
21 ႏုိင္ Moetain 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
22 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
27 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
29 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
33 ႐ႈံး Ko Ko Aung 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ Kyin Chan 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Ta Yoke 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
41 ႐ႈံး Happy Journey 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
43 ႐ႈံး Happy Journey 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
45 ႐ႈံး Aung Gyi 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ Aung Gyi 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
47 ႐ႈံး Aung Aung 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
50 ႐ႈံး Khunn Sett 3 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 23 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 16-4-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 17 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 နာရီအၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 12-2-2018