ပန္သစၥာ ပန္သစၥာ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 25-01-2018
အဆင့္ 388 အမွတ္ေပါင္း 189
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,033 ႏိုင္ပြဲ 623 ႐ႈံးပြဲ 393 သေရပြဲ 17

ပန္သစၥာ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Aungkoko Latt 2 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
2 ႐ႈံး U Kyaw Nyunt Naing 2 မွတ္ မေန႕က
3 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ မေန႕က
4 ႏုိင္ Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
5 ႏုိင္ Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
6 ႐ႈံး Nyi Min Hlaing 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
7 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
8 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
11 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
12 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
13 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
14 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
15 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
16 ႐ႈံး Ko Phoe Nyan 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
17 ႐ႈံး Ko Phoe Nyan 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Ko Phoe Nyan 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
19 ႐ႈံး Naung Diamond Crystal 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
23 ႐ႈံး Aungmyo Myo 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ Thant Zin 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
25 ႏုိင္ Lay Wityee 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Ishq Anna 4 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
27 ႐ႈံး ေကေအ တီ 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
30 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
31 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
32 ႏုိင္ Phoe Thar 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
33 ႏုိင္ Phoe Thar 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ Phoe Thar 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
35 ႏုိင္ Dingrin Kum San 5 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ Dingrin Kum San 5 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႐ႈံး Mg Mg 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Waimoe M Ilias 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ Phyo Wai Oo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
44 ႐ႈံး Aung Aung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
45 ႐ႈံး Aung Aung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Ko Htoo 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Mg Tun Yin 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Mg Tun Yin 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ Mg Tun Yin 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 42 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 16-4-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 35 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 12-2-2018