ပန္သစၥာ ပန္သစၥာ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 25-01-2018
အဆင့္ 412 အမွတ္ေပါင္း 186
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,107 ႏိုင္ပြဲ 656 ႐ႈံးပြဲ 433 သေရပြဲ 18

ပန္သစၥာ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ မေန႕က
2 ႐ႈံး Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ မေန႕က
3 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ မေန႕က
4 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ မေန႕က
5 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ မေန႕က
6 ႐ႈံး Min Htet 2 မွတ္ မေန႕က
7 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ မေန႕က
8 ႏုိင္ Ishq Anna 5 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ Ishq Anna 5 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
11 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
12 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
13 ႐ႈံး Hnin HninWai 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
14 ႐ႈံး Kyaw Tun Kyaw Tun 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
15 ႏုိင္ Kyaw Tun Kyaw Tun 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
16 ႐ႈံး Aung Myothant 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
17 ႏုိင္ Aung Myothant 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
18 ႐ႈံး Aung Myothant 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
19 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
20 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
21 ႐ႈံး Waiyan Waiyan 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
22 ႏုိင္ Waiyan Waiyan 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
23 ႐ႈံး Waiyan Waiyan 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ Downdowndown 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
25 ႏုိင္ Pearl Diamond 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
26 ႐ႈံး Kyawhtun 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Kyawhtun 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Kyawhtun 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
31 ႐ႈံး ေကေအ တီ 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး Kotaikgyi Aung 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
33 ႏုိင္ Lavender 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
34 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
35 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
36 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
39 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
40 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
41 ႐ႈံး Nay Aye Cho 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
43 ႐ႈံး Lavender 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Nyi Min Hlaing 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး သား ျကီး 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
48 ႐ႈံး Hnin HninWai 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Willian Chit 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
50 ႐ႈံး Zaw Hein 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 44 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 16-4-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2-8-2018

ဓား

ဓား

x 37 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ မေန႕က

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 12-2-2018