ေဝ ျမင့္ ေဇာ္ ေဝ ျမင့္ ေဇာ္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 29-11-2017
အဆင့္ 24,664 အမွတ္ေပါင္း -333
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,865 ႏိုင္ပြဲ 545 ႐ႈံးပြဲ 1,302 သေရပြဲ 18

ေဝ ျမင့္ ေဇာ္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 သေရ Ag Soe 0 မွတ္ မေန႕က
2 ႏုိင္ Ag Soe 2 မွတ္ မေန႕က
3 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
4 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
5 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
6 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
7 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
8 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
9 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
10 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ မေန႕က
11 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
12 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
13 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
14 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
15 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
16 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ မေန႕က
17 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ မေန႕က
18 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
19 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
20 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ မေန႕က
21 ႐ႈံး U Gyi Mg 1 မွတ္ မေန႕က
22 ႐ႈံး Jax Dylan 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Jax Dylan 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ ခ်က္ဘုရင္ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ ခ်က္ဘုရင္ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
26 ႐ႈံး Kwee Phyo 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
27 ႐ႈံး မမ ေနေန 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
28 ႐ႈံး Okkar Lay 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
29 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
30 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
31 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Gar Gar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
39 ႐ႈံး Gar Gar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Gar Gar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
41 ႐ႈံး Phoe Tha Kyar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
42 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
43 ႐ႈံး Mohn Natha Shwe 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
44 ႐ႈံး Hnin HninWai 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
45 ႐ႈံး Hnin HninWai 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
46 ႐ႈံး Hnin HninWai 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
47 ႐ႈံး Hnin HninWai 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
48 ႐ႈံး Hnin HninWai 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
50 ႐ႈံး Thandar Soe 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 8 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

ရရွိခဲ့တယ္ 4-7-2018

ဓား

ဓား

x 7 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 9-7-2018