ေကေအ တီ ေကေအ တီ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 26-11-2017
အဆင့္ 476 အမွတ္ေပါင္း 164
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 3,294 ႏိုင္ပြဲ 1,873 ႐ႈံးပြဲ 1,326 သေရပြဲ 95

ေကေအ တီ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Lwin Maung 2 မွတ္ 1 နာရီအၾကာက
2 ႐ႈံး Lwin Maung 2 မွတ္ 1 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ Kasparov Karpov 1 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ Kasparov Karpov 1 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ Kasparov Karpov 1 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
9 ႐ႈံး Kasparov Karpov 2 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
10 ႏုိင္ Kasparov Karpov 1 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
11 ႐ႈံး Happy Journey 2 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
12 ႐ႈံး Thuya Tun 2 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
15 ႏုိင္ luu lu 1 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ luu lu 1 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
17 သေရ Aung San Lin 0 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
18 ႏုိင္ Lin Thant Aung 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
19 ႏုိင္ Lin Thant Aung 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
20 ႏုိင္ Lin Thant Aung 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
21 ႏုိင္ Lin Thant Aung 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
22 ႏုိင္ Lin Thant Aung 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
23 ႐ႈံး Min Min 2 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
34 ႐ႈံး Mar Po Lo 2 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
35 ႐ႈံး Mar Po Lo 2 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
36 ႐ႈံး Mar Po Lo 2 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
37 ႏုိင္ Mar Po Lo 1 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
38 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
39 သေရ Chail Mhoon Thi 0 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
40 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ မေန႕က
41 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ မေန႕က
42 ႏုိင္ Dir Ver 1 မွတ္ မေန႕က
43 ႏုိင္ Dir Ver 1 မွတ္ မေန႕က
44 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ မေန႕က
45 သေရ Ko Shine 0 မွတ္ မေန႕က
46 ႏုိင္ Ko Shine 1 မွတ္ မေန႕က
47 ႐ႈံး လင္းခ သူရ 2 မွတ္ မေန႕က
48 ႏုိင္ Mar Po Lo 2 မွတ္ မေန႕က
49 ႐ႈံး Mar Po Lo 2 မွတ္ မေန႕က
50 ႐ႈံး Mar Po Lo 2 မွတ္ မေန႕က

ဆုတံဆိပ္ ( 120 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 11 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 109 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 နာရီအၾကာက