ေကေအ တီ ေကေအ တီ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 26-11-2017
အဆင့္ 454 အမွတ္ေပါင္း 173
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 4,769 ႏိုင္ပြဲ 2,789 ႐ႈံးပြဲ 1,851 သေရပြဲ 129

ေကေအ တီ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Htun Lin Aung 2 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
2 ႐ႈံး Htun Lin Aung 2 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
3 ႐ႈံး Htun Lin Aung 2 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
4 ႐ႈံး Htun Lin Aung 2 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
5 ႐ႈံး Htun Lin Aung 2 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
9 ႐ႈံး Ko Ko Aung 2 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
10 ႐ႈံး Mg Mg 2 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Mg Mg 2 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
12 ႏုိင္ Solo Prince 2 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး Solo Prince 2 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
14 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
15 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
17 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
18 ႐ႈံး York Lay 2 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
19 ႏုိင္ Khunt Thu Aung 2 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
20 ႏုိင္ Tinyu Mya 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
21 ႐ႈံး Tinyu Mya 2 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
22 ႏုိင္ Tinyu Mya 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
23 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
24 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
25 ႏုိင္ လင္း လင္း 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
26 ႏုိင္ လင္း လင္း 1 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
27 ႏုိင္ လင္း လင္း 2 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
31 ႏုိင္ Ko Kyaw 2 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
32 ႏုိင္ Ko Kyaw 2 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
33 ႐ႈံး Ko Kyaw 2 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
34 ႏုိင္ Ko Kyaw 2 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
35 ႏုိင္ အာ ကာ 4 မွတ္ မေန႕က
36 ႐ႈံး Pearl Diamond 2 မွတ္ မေန႕က
37 ႐ႈံး Moezaw Myant 2 မွတ္ မေန႕က
38 ႐ႈံး Mahar Kyaw 2 မွတ္ မေန႕က
39 ႏုိင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္ မေန႕က
40 ႐ႈံး Ko Ko Aung 2 မွတ္ မေန႕က
41 ႐ႈံး Nay Linn 2 မွတ္ မေန႕က
42 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ မေန႕က
43 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ မေန႕က
44 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ မေန႕က
45 သေရ Hnin HninWai 0 မွတ္ မေန႕က
46 ႏုိင္ Soetunoo 1 မွတ္ မေန႕က
47 ႏုိင္ Zaw Min 1 မွတ္ မေန႕က
48 ႐ႈံး No Nyo Ei Ag 2 မွတ္ မေန႕က
49 ႐ႈံး No Nyo Ei Ag 2 မွတ္ မေန႕က
50 ႏုိင္ Pearl Diamond 2 မွတ္ မေန႕က

ဆုတံဆိပ္ ( 195 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 21 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 172 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 10 နာရီအၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

ရရွိခဲ့တယ္ 6 ရက္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 4 အပတ္အၾကာက