အဟက္ အဟက္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 30-10-2017
အဆင့္ 18 အမွတ္ေပါင္း 1,029
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 658 ႏိုင္ပြဲ 610 ႐ႈံးပြဲ 38 သေရပြဲ 10

အဟက္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Pyae Phyo 2 မွတ္ 7-6-2018
2 ႏုိင္ Pyae Phyo 2 မွတ္ 7-6-2018
3 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 3 မွတ္ 19-5-2018
4 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 19-5-2018
5 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 19-5-2018
6 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 19-5-2018
7 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 19-5-2018
8 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 3 မွတ္ 19-5-2018
9 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 3 မွတ္ 19-5-2018
10 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
11 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
12 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
13 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
14 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
15 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
16 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
17 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
18 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
19 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 19-5-2018
20 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ 18-5-2018
21 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ 18-5-2018
22 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ 18-5-2018
23 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ 18-5-2018
24 ႏုိင္ Aye Win 1 မွတ္ 17-5-2018
25 ႏုိင္ Aye Win 1 မွတ္ 17-5-2018
26 ႏုိင္ အယ္ေဖာ အထာ ဏာ 1 မွတ္ 17-5-2018
27 ႏုိင္ Happy Journey 2 မွတ္ 15-5-2018
28 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 15-5-2018
29 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 15-5-2018
30 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 15-5-2018
31 ႏုိင္ လင္းခ သူရ 2 မွတ္ 14-5-2018
32 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 14-5-2018
33 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 14-5-2018
34 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 14-5-2018
35 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 14-5-2018
36 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 13-5-2018
37 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 13-5-2018
38 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 13-5-2018
39 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 13-5-2018
40 ႏုိင္ Myothet Naing 2 မွတ္ 13-5-2018
41 ႏုိင္ Chess King Chess King 1 မွတ္ 13-5-2018
42 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 13-5-2018
43 ႏုိင္ Kyaw Swar 1 မွတ္ 13-5-2018
44 ႏုိင္ Chue 1 မွတ္ 13-5-2018
45 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ 13-5-2018
46 ႏုိင္ ဖလန္းဖလန္း 3 မွတ္ 11-5-2018
47 ႏုိင္ ဖလန္းဖလန္း 3 မွတ္ 11-5-2018
48 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 11-5-2018
49 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 11-5-2018
50 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 11-5-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 35 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 19-5-2018

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

ရရွိခဲ့တယ္ 11-3-2018

တင့္ကား

တင့္ကား

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 10-11-2017

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 18-2-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 17-12-2017

ဓား

ဓား

x 15 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 11-3-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 15-2-2018