အဟက္ အဟက္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 30-10-2017
အဆင့္ 17 အမွတ္ေပါင္း 1,025
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 656 ႏိုင္ပြဲ 608 ႐ႈံးပြဲ 38 သေရပြဲ 10

အဟက္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
2 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
3 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
4 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
5 ႏုိင္ Ko Htet 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
6 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
7 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
8 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
11 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
12 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
13 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
14 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
15 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
17 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
19 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
21 ႏုိင္ Zayarlib 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
22 ႏုိင္ Aye Win 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Aye Win 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Happy Journey 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ လင္းခ သူရ 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႏုိင္ Myothet Naing 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႏုိင္ Chess King Chess King 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ Kyaw Swar 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Chue 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
46 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Ko Htoon 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ MaHar 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 35 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 5 ရက္အၾကာက

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

ရရွိခဲ့တယ္ 11-3-2018

တင့္ကား

တင့္ကား

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 10-11-2017

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 18-2-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 17-12-2017

ဓား

ဓား

x 15 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 11-3-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 15-2-2018