ရႈမ၀ ရႈမ၀

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 28-09-2017
အဆင့္ 5 အမွတ္ေပါင္း 2,222
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,427 ႏိုင္ပြဲ 1,375 ႐ႈံးပြဲ 39 သေရပြဲ 13

ရႈမ၀ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 11-6-2018
2 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 11-6-2018
3 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 11-6-2018
4 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 11-6-2018
5 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 11-6-2018
6 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 11-6-2018
7 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 11-6-2018
8 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 11-6-2018
9 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 11-6-2018
10 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 11-6-2018
11 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 11-6-2018
12 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 11-6-2018
13 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 11-6-2018
14 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 11-6-2018
15 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
16 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
17 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
18 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
19 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
20 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
21 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
22 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
23 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
24 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 10-6-2018
25 ႐ႈံး Kyipyar 22 မွတ္ 8-6-2018
26 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
27 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
28 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
29 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
30 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
31 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
32 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
33 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
34 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
35 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 8-6-2018
36 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
37 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
38 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
39 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
40 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
41 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
42 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
43 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
44 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
45 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 4 မွတ္ 7-6-2018
46 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 6-6-2018
47 ႏုိင္ Sainaw Kham 1 မွတ္ 28-5-2018
48 ႏုိင္ အျဖဴေရာင္ သစၥာ 2 မွတ္ 28-5-2018
49 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 3 မွတ္ 28-5-2018
50 ႏုိင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္ 3 မွတ္ 28-5-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 63 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

x 14 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 19-5-2018

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 8-6-2018

တင့္ကား

တင့္ကား

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 19-12-2017

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 7 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 23-5-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 11 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 6-1-2018

ဓား

ဓား

x 19 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 14-3-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1-2-2018