ရႈမ၀ ရႈမ၀

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 28-09-2017
အဆင့္ 6 အမွတ္ေပါင္း 2,064
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,369 ႏိုင္ပြဲ 1,318 ႐ႈံးပြဲ 38 သေရပြဲ 13

ရႈမ၀ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
10 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
11 ႐ႈံး Sunder Nayzar 21 မွတ္ 23 နာရီအၾကာက
12 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ မေန႕က
13 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ မေန႕က
14 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ မေန႕က
15 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ မေန႕က
16 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ မေန႕က
17 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ မေန႕က
18 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ မေန႕က
19 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ မေန႕က
20 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ မေန႕က
21 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ မေန႕က
22 ႏုိင္ luu lu 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ luu lu 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ luu lu 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ luu lu 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
26 ႏုိင္ luu lu 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
27 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
29 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ REGULAR 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
37 ႏုိင္ Phyo Min 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Phyo Min 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
39 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Kozaw Kozaw 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Nay Min Maung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ Nay Min Maung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
47 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
50 ႏုိင္ REGULAR 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 62 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

x 14 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 4 ရက္အၾကာက

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

ရရွိခဲ့တယ္ 15-11-2017

တင့္ကား

တင့္ကား

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 19-12-2017

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 7 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 23 နာရီအၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 11 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 6-1-2018

ဓား

ဓား

x 19 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 14-3-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1-2-2018