ကိုကို ကို ကိုကို ကို

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 11-05-2017
အဆင့္ 390 အမွတ္ေပါင္း 191
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,107 ႏိုင္ပြဲ 601 ႐ႈံးပြဲ 472 သေရပြဲ 34

ကိုကို ကို နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 34 မိနစ္အၾကာ
2 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 39 မိနစ္အၾကာ
3 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ Solo Prince 2 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ ငမူး 3 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
6 သေရ Ag Soe 0 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ ကို ကို 2 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ Sayar AyeMin 1 မွတ္ 23 နာရီအၾကာက
10 ႐ႈံး Waiyan Waiyan 2 မွတ္ မေန႕က
11 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ မေန႕က
12 ႐ႈံး လင္းခ သူရ 2 မွတ္ မေန႕က
13 ႏုိင္ Ishq Anna 5 မွတ္ မေန႕က
14 ႏုိင္ Mg Mg 1 မွတ္ မေန႕က
15 ႐ႈံး Hnin HninWai 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
16 ႐ႈံး Hnin HninWai 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
17 ႏုိင္ Ko Htun Kyaw 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Saw Sawarnold 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
19 ႏုိင္ Khunt Thu Aung 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
21 ႏုိင္ Mg Tun Yin 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
22 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
26 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
27 ႏုိင္ Dingrin Kum San 5 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ Gabriel Du 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
29 ႐ႈံး Yan Aung Thu 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
30 ႐ႈံး Yan Aung Thu 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ Ko Shine 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
33 ႐ႈံး Ishq Anna 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Manaw Cho 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
35 ႐ႈံး Ko Ko Aung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႐ႈံး Win Kyaw 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး Tin Win 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး Tin Win 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႐ႈံး Moetain 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႏုိင္ Phyolin 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ Zaw Myo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ Dingrin Kum San 4 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
44 ႐ႈံး ေကေအ တီ 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
47 ႐ႈံး Myatmoe Aung 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Solo Prince 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ Thant Zin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 38 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 36 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 နာရီအၾကာက