ကိုကို ကို ကိုကို ကို

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 11-05-2017
အဆင့္ 427 အမွတ္ေပါင္း 179
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 906 ႏိုင္ပြဲ 493 ႐ႈံးပြဲ 383 သေရပြဲ 30

ကိုကို ကို နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Kät Ĥtøl 2 မွတ္ မေန႕က
2 သေရ Aung Htet 0 မွတ္ မေန႕က
3 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
4 ႐ႈံး San Paw 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
5 ႐ႈံး Chit Kaung 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
6 ႏုိင္ Min Tun 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
7 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
8 ႐ႈံး Sun Moon 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
9 ႐ႈံး Chit Kaung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
10 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
11 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
12 ႐ႈံး Phoe Thar 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
13 ႏုိင္ Yu Ko Mka 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
14 ႏုိင္ Yu Ko Mka 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
15 ႐ႈံး Yan Gyi 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
16 ႏုိင္ Yan Gyi 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
17 ႏုိင္ Yan Gyi 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
18 ႏုိင္ Yan Gyi 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
19 ႏုိင္ Yan Gyi 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
20 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
21 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
22 ႏုိင္ Ko Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
25 ႐ႈံး Okkar Lay 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Okkar Lay 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Mu Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႐ႈံး Chit Kaung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ Chit Kaung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
30 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
31 ႐ႈံး Pyae Phyo 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး Pyae Phyo 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
33 ႏုိင္ Winwin Seinsein 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
34 ႐ႈံး Min Min Oo 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
35 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
37 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး Libra Zaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
39 ႐ႈံး Libra Zaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
40 ႏုိင္ Swenaing Moe 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ Ko Zaing 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Sun Moon 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ Naung Diamond Crystal 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Ko Htun Kyaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Ko Htun Kyaw 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
48 ႐ႈံး Kyipyar 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
49 ႐ႈံး ARC 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 32 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

ရရွိခဲ့တယ္ 4 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 31 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက