Myatmoeaung Myatmoeaung Myatmoeaung Myatmoeaung

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 27-10-2016
အဆင့္ 376 အမွတ္ေပါင္း 190
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 7,915 ႏိုင္ပြဲ 4,505 ႐ႈံးပြဲ 3,114 သေရပြဲ 296

Myatmoeaung Myatmoeaung နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 13 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Htunhtun Linn 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
3 သေရ Htunhtun Linn 0 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
4 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ Htunhtun Linn 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
6 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ Htunhtun Linn 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
8 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
9 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
10 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
12 သေရ Htunhtun Linn 0 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
14 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
15 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
16 ႐ႈံး Htunhtun Linn 3 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
17 ႐ႈံး Htunhtun Linn 3 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
18 ႏုိင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
19 ႏုိင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
20 ႐ႈံး Ko Ko Aung 3 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
21 ႐ႈံး Nay Yar 3 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
22 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
23 ႏုိင္ Chit Kaung 2 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
24 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
25 ႏုိင္ MaHar 2 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
26 ႐ႈံး Nay Yar 3 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
27 ႏုိင္ Phoe Thar 3 မွတ္ 21 နာရီအၾကာက
28 ႐ႈံး Phoe Thar 3 မွတ္ 21 နာရီအၾကာက
29 ႏုိင္ ေဝ ျမင့္ ေဇာ္ 1 မွတ္ မေန႕က
30 ႏုိင္ ေဝ ျမင့္ ေဇာ္ 1 မွတ္ မေန႕က
31 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ မေန႕က
32 သေရ Thant Zin 0 မွတ္ မေန႕က
33 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ မေန႕က
34 ႐ႈံး Thant Zin 2 မွတ္ မေန႕က
35 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ မေန႕က
36 ႏုိင္ Pearl Diamond 2 မွတ္ မေန႕က
37 ႏုိင္ Aung Htet 1 မွတ္ မေန႕က
38 ႏုိင္ Aung Htet 1 မွတ္ မေန႕က
39 ႐ႈံး Aung Htet 2 မွတ္ မေန႕က
40 ႏုိင္ Bill Gate 1 မွတ္ မေန႕က
41 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ မေန႕က
42 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ မေန႕က
43 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ မေန႕က
44 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ မေန႕က
45 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ မေန႕က
46 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ မေန႕က
47 ႐ႈံး Htunhtun Linn 2 မွတ္ မေန႕က
48 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ Htunhtun Linn 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 283 ) ခု

တင့္ကား

တင့္ကား

ရရွိခဲ့တယ္ 23-1-2017

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 29-7-2017

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 35 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 240 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 4 ရက္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 20-8-2017