Myatmoeaung Myatmoeaung Myatmoeaung Myatmoeaung

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 27-10-2016
အဆင့္ 396 အမွတ္ေပါင္း 189
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 8,582 ႏိုင္ပြဲ 4,880 ႐ႈံးပြဲ 3,369 သေရပြဲ 333

Myatmoeaung Myatmoeaung နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

2 ႏုိင္ Ngwe Sandar Win 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
11 ႐ႈံး U Moe Kyaw 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
12 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
13 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
14 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
15 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
16 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
20 ႐ႈံး Gypsy Cloud 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
21 ႐ႈံး Gypsy Cloud 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
22 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
23 ႐ႈံး Maung Maung Lay 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
24 ႐ႈံး Maung Maung Lay 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
25 ႐ႈံး Maung Maung Lay 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
26 ႐ႈံး Maung Maung Lay 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
27 ႐ႈံး Maung Maung Lay 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
28 ႐ႈံး Maung Maung Lay 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
29 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
30 ႐ႈံး U Moe Kyaw 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
31 ႐ႈံး U Moe Kyaw 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး U Moe Kyaw 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
33 ႏုိင္ Scossor Scossor 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
35 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
39 ႏုိင္ Kothan 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
40 ႐ႈံး Min Zaw Hlaing 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ Min Zaw Hlaing 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
42 ႐ႈံး Aung Aung 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
43 ႐ႈံး Aung Aung 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Aung Aung 3 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 307 ) ခု

တင့္ကား

တင့္ကား

ရရွိခဲ့တယ္ 23-1-2017

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 29-7-2017

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 40 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 258 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 11-7-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 13-8-2018