အတိုင္ပင္ခံ အခမဲ့ ရင္ဖြင့္ႏိုင္သည္ အတိုင္ပင္ခံ အခမဲ့ ရင္ဖ...

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 05-06-2016
အဆင့္ 170 အမွတ္ေပါင္း 300
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 2,281 ႏိုင္ပြဲ 1,664 ႐ႈံးပြဲ 570 သေရပြဲ 47

အတိုင္ပင္ခံ အခမဲ့ ရင္ဖြင့္ႏိုင္သည္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး SoeThu Aung 4 မွတ္ 10-6-2018
2 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 1 မွတ္ 10-6-2018
3 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 1 မွတ္ 10-6-2018
5 ႏုိင္ Oo Tee 1 မွတ္ 10-6-2018
6 ႏုိင္ Oo Tee 1 မွတ္ 10-6-2018
7 ႏုိင္ Oo Tee 1 မွတ္ 10-6-2018
8 ႏုိင္ Oo Tee 1 မွတ္ 10-6-2018
9 ႏုိင္ Oo Tee 1 မွတ္ 10-6-2018
10 ႏုိင္ Zarni Minthar 1 မွတ္ 9-6-2018
11 ႏုိင္ Zarni Minthar 1 မွတ္ 9-6-2018
12 ႏုိင္ Zarni Minthar 1 မွတ္ 9-6-2018
13 ႐ႈံး အယ္ေဖာ အထာ ဏာ 3 မွတ္ 9-6-2018
14 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ 9-6-2018
15 ႐ႈံး MaHar 3 မွတ္ 9-6-2018
16 ႐ႈံး Kyaw Swar 4 မွတ္ 7-6-2018
17 ႐ႈံး ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 4 မွတ္ 6-6-2018
18 ႏုိင္ Pearl Diamond 2 မွတ္ 6-6-2018
19 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ 6-6-2018
20 ႏုိင္ Chit Kaung 2 မွတ္ 6-6-2018
21 ႏုိင္ Chanmin Thu 1 မွတ္ 6-6-2018
22 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ 6-6-2018
23 ႐ႈံး Clean Slate 4 မွတ္ 6-6-2018
24 ႏုိင္ Soemin Thein 1 မွတ္ 6-6-2018
25 ႏုိင္ Soemin Thein 1 မွတ္ 6-6-2018
26 ႏုိင္ Soemin Thein 1 မွတ္ 6-6-2018
27 သေရ Ko Than 0 မွတ္ 6-6-2018
28 ႏုိင္ WinWin 1 မွတ္ 5-6-2018
29 ႏုိင္ WinWin 1 မွတ္ 5-6-2018
30 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 5-6-2018
31 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ 5-6-2018
32 သေရ Thant Zin 0 မွတ္ 5-6-2018
33 ႏုိင္ MaHar 2 မွတ္ 5-6-2018
34 ႏုိင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 3 မွတ္ 5-6-2018
35 ႐ႈံး လင္းခ သူရ 3 မွတ္ 5-6-2018
36 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 3 မွတ္ 5-6-2018
37 ႏုိင္ Willian Chit 1 မွတ္ 5-6-2018
38 ႏုိင္ Willian Chit 1 မွတ္ 5-6-2018
39 ႐ႈံး သူဇာ ႏြယ္ 3 မွတ္ 5-6-2018
40 ႐ႈံး သူဇာ ႏြယ္ 3 မွတ္ 5-6-2018
41 ႏုိင္ Kyipyar 1 မွတ္ 5-6-2018
42 ႐ႈံး သူဇာ ႏြယ္ 4 မွတ္ 3-6-2018
43 ႐ႈံး Kyaw Thulwin 4 မွတ္ 3-6-2018
44 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ 3-6-2018
45 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ 3-6-2018
46 ႏုိင္ Naing Aung 1 မွတ္ 3-6-2018
47 ႏုိင္ Chanmin Thu 1 မွတ္ 3-6-2018
48 ႏုိင္ Chanmin Thu 1 မွတ္ 3-6-2018
49 ႏုိင္ Chanmin Thu 1 မွတ္ 3-6-2018
50 ႏုိင္ Chanmin Thu 1 မွတ္ 3-6-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 136 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

ရရွိခဲ့တယ္ 7-2-2017

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

ရရွိခဲ့တယ္ 28-6-2017

တင့္ကား

တင့္ကား

ရရွိခဲ့တယ္ 30-6-2016

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 15-1-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 32 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 10-6-2018

ဓား

ဓား

x 85 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 6-6-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 11 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 5-6-2018