အတိုင္ပင္ခံ အခမဲ့ ရင္ဖြင့္ႏိုင္သည္ အတိုင္ပင္ခံ အခမဲ့ ရင္ဖ...

Chit Kaung နဲ႕ ကစားမယ္။ (ၾကည့္မယ္)
မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 05-06-2016
အဆင့္ 150 အမွတ္ေပါင္း 302
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 2,190 ႏိုင္ပြဲ 1,600 ႐ႈံးပြဲ 547 သေရပြဲ 43

အတိုင္ပင္ခံ အခမဲ့ ရင္ဖြင့္ႏိုင္သည္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Thu Thu Kha 4 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
4 ႐ႈံး Zoon Zoon 4 မွတ္ မေန႕က
5 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
8 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
11 ႏုိင္ Kyaw Swar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
12 ႏုိင္ Kyaw Swar 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
13 ႏုိင္ ကိုမင္း 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
14 ႏုိင္ Chue 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
15 ႏုိင္ Chue 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ လင္းခ သူရ 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
17 ႐ႈံး Zoon Zoon 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Zoon Zoon 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
19 ႏုိင္ NO Kia 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
20 ႐ႈံး Aung Gyi 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
25 ႐ႈံး Muang Myo 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
26 ႐ႈံး Nyi Nyi 4 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
27 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
29 ႏုိင္ Kyaw Swar 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ Nyi Nyi 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
32 ႐ႈံး Ye Pyay 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ Myolinn Naing 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
34 ႐ႈံး luu lu 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
35 ႐ႈံး Hnin HninWai 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Phoe Tha Kyar 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
37 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
39 ႐ႈံး Mamalay Lay 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ Thu Thu Kha 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ Moe Sat 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
50 ႏုိင္ Thu Thu Kha 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 129 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

ရရွိခဲ့တယ္ 7-2-2017

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

ရရွိခဲ့တယ္ 28-6-2017

တင့္ကား

တင့္ကား

ရရွိခဲ့တယ္ 30-6-2016

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 15-1-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 31 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 80 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 10 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက