က်န္းသု ၿငိမ္း က်န္းသု ၿငိမ္း

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 09-03-2016
အဆင့္ 24,372 အမွတ္ေပါင္း -54
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,344 ႏိုင္ပြဲ 501 ႐ႈံးပြဲ 828 သေရပြဲ 15

က်န္းသု ၿငိမ္း နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

7 ႐ႈံး Ja Marl 1 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
8 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
9 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
10 ႐ႈံး Hen Ry 1 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
11 ႐ႈံး Mg Mg 1 မွတ္ 19 နာရီအၾကာက
12 ႐ႈံး Winmar Tun 1 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး Winmar Tun 1 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
14 ႏုိင္ Winmar Tun 1 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
15 ႐ႈံး Winmar Tun 1 မွတ္ 22 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ Nay Min Ko Ko 2 မွတ္ 23 နာရီအၾကာက
17 ႏုိင္ Nay Min Ko Ko 2 မွတ္ 23 နာရီအၾကာက
18 ႐ႈံး Sezy Sparrow 1 မွတ္ မေန႕က
19 ႐ႈံး Sezy Sparrow 1 မွတ္ မေန႕က
20 ႐ႈံး Sezy Sparrow 1 မွတ္ မေန႕က
21 ႐ႈံး Thandar Soe 1 မွတ္ မေန႕က
22 ႐ႈံး Thandar Soe 1 မွတ္ မေန႕က
23 ႐ႈံး Thandar Soe 1 မွတ္ မေန႕က
24 ႏုိင္ Thandar Soe 1 မွတ္ မေန႕က
25 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ မေန႕က
26 ႐ႈံး Saw Htat 1 မွတ္ မေန႕က
27 ႏုိင္ Chess Man 1 မွတ္ မေန႕က
28 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ မေန႕က
29 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ မေန႕က
30 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ မေန႕က
31 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ မေန႕က
32 ႐ႈံး Ko Khaing 1 မွတ္ မေန႕က
33 ႐ႈံး Myo Nyunt 1 မွတ္ မေန႕က
34 ႐ႈံး JOJO 1 မွတ္ မေန႕က
35 ႏုိင္ Hnin HninWai 2 မွတ္ မေန႕က
36 ႏုိင္ Winmar Tun 1 မွတ္ မေန႕က
37 ႐ႈံး Winmar Tun 1 မွတ္ မေန႕က
38 ႏုိင္ Winmar Tun 1 မွတ္ မေန႕က
39 ႏုိင္ Winmar Tun 1 မွတ္ မေန႕က
40 ႏုိင္ Winmar Tun 1 မွတ္ မေန႕က
41 ႐ႈံး Ye Aung 1 မွတ္ မေန႕က
42 ႏုိင္ Ye Aung 1 မွတ္ မေန႕က
43 ႏုိင္ Soe Minn Oo 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Soe Minn Oo 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
45 ႐ႈံး ပန္သစၥာ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ ပန္သစၥာ 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
47 ႐ႈံး Aung Bu 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
48 ႐ႈံး Aung Bu 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
50 ႐ႈံး Justin Cole 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 14 ) ခု

ဓား

ဓား

x 12 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 ရက္အၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

ရရွိခဲ့တယ္ 6-4-2016

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 30-6-2016