အြန္လိုင္းမွာ Chess ကစားမယ္။

လတ္တေလာ ( 18 ) ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။

ေကေအ တီ ေကေအ တီ ႏိုင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္
Kwee Phyo Kwee Phyo ႏိုင္ Ko Gyi Ko Gyi 1 မွတ္
Myatmoe Aung Myatmoe Aung ႏိုင္ Ag Soe 2 မွတ္
Winwin Seinsein Winwin Seinsein ႏိုင္ Dnine Dnine 1 မွတ္
Thura Kyaw Nyein Thura Kyaw Nyein ႏိုင္ Bobo Swe 1 မွတ္
Bobo Swe Bobo Swe ဆုတံဆိပ္ ရရွိပါသည္။ ဓား ဓား
Libra Zaw Libra Zaw ႏိုင္ Min Tun 1 မွတ္
NG NG KO NG NG KO ႏိုင္ ေကေအ တီ 3 မွတ္
ေကေအ တီ ေကေအ တီ ဆုတံဆိပ္ ရရွိပါသည္။ ေအေက ၄၇ ေအေက ၄၇
Ag Soe Ag Soe ႏိုင္ Myatmoe Aung 3 မွတ္