အြန္လိုင္းမွာ Chess ကစားမယ္။

လတ္တေလာ ( 7 ) ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။

Ko Ko Ko Ko ႏိုင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္
Ko Ko Ko Ko ႏိုင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္
Maung Maung Lay Maung Maung Lay ဆုတံဆိပ္ ရရွိပါသည္။ ေအေက ၄၇ ေအေက ၄၇
Maung Maung Lay Maung Maung Lay ႏိုင္ San Paw 2 မွတ္
Maung Maung Lay Maung Maung Lay ႏိုင္ San Paw 2 မွတ္
Maung Maung Lay Maung Maung Lay ႏိုင္ San Paw 2 မွတ္
San Paw San Paw ႏိုင္ Arr Thit 1 မွတ္
Maymonn San Maymonn San ႏိုင္ Mg Sai 1 မွတ္
Maymonn San Maymonn San ႏိုင္ Mg Sai 1 မွတ္
Arr Thit Arr Thit ႏိုင္ Thandar Soe 1 မွတ္