အြန္လိုင္းမွာ Chess ကစားမယ္။

လတ္တေလာ ( 3 ) ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။

Ko Ko Ko Ko ႏိုင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္
Ko Ko Ko Ko ႏိုင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္
Ko Ko Ko Ko ႏိုင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္
Ko Ko Ko Ko ႏိုင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္
Yan Aung Thu Yan Aung Thu ႏိုင္ No Nyo Ei Ag 1 မွတ္
Yan Aung Thu Yan Aung Thu ႏိုင္ No Nyo Ei Ag 1 မွတ္
Sezy Sparrow Sezy Sparrow ႏိုင္ No Nyo Ei Ag 1 မွတ္
No Nyo Ei Ag No Nyo Ei Ag ႏိုင္ Thandar Soe 2 မွတ္